Onečišćeni speleološki objekti


Jedanaest metara smeća

Špilja se nalazi u okolici Rakovice u blizini zaseoka Prebegi. Radi se o jednostavnom objektu s dva ulaza, glavnog smjera pružanja jogoistok-sjeverozapad. Špilja je dobrim djelom zapunjena otpadom, tj. glomaznim metalnim predmetima i sitnijim ... I

Jama s vodom kraj sela Luka

Jama se nalazi na Dugom otoku, uz asfaltiranu cestu u zaleđu sela Luka. Oko ulaza je betonski zid s metalnim krovom koji se raspada. U jami je bilo nešto malo odbačenog otpada, par plastičnih boca, lonaca, guma i kostiju životinja. Kroz cijelu ... I

Špilja kod Slatnika

Špilja se nalazi uz cestu južno od Gornjeg Slatnika. U neposrednoj blizini špiljskog je i gornji, jamski ulaz, koji je zatrpan s otpadom. I

Golubinka u Kalaševin Dugin Njivaman (sinonimi: Kalaševa Jama, Golubinka u Kalaševim Dugim Njivama )

Golubinka se nalazi na području Razdolja kod Kladnjica. Ulaz je među suhozidima u blizini ceste za zaseok Matasi, pa ne čudi da se jama koristi kao deponij. Uz ulaz je postavljena armatura da se spriječi slučajan pad u jamu. Ima nešto ostataka ... I


Abisso di Portole (sinonim: Grotta Buco)

Jama se nalazi u blizini sela Sveta Lucija (Oprtalj) neposredno uz makadamski put u polju. Ovo je jedna od mnogobrojnih istarskih jama u koje se baca komunalni otpad. I

Ponor pod Kosicom (sinonim: Mihićev ponor)

Ponor je na kartama označen i kao Mihićev ponor, a nalazi se u podnožju Kosice kod Ravne Gore. Vodene bujice su nanijele nešto otpada u objekt (automobilska guma i nešto sitnijeg otpada). I

Brkina jama

Jama se nalazi u Grabovim vršićima neposredno uz cestu od Ogulina za Lički Osik. U njoj je pronađena manja količina otpada. * I

Babačanka

Otvor jame se nalazi uz cestu u selu Gregorci (općina Tinjan). Ulaz je neposredno uz rub polja pa ne začuđuje da se u nju baca svakakav otpad. I

Žuževačka jama

Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu Ogulin-Jasenak na području Žuževačke kose. Unutra je stari komunalni otpad kojeg na sreću nema previše. I

Jama Golubinka (Donji Begovići)

Ova Golubinka nalazi se u zaleđu zaseoka Donji Begovići na jugoistočnim obroncima Biokova. U jamu se baca komunalni otpad. * I

Jama iznad vodospreme

Jama se nalazi uz Bilušin vrh na Korčuli u blizini sela Postrana. U blizini su i putevi i ljudsko naselje pa ne čudi da je u njoj pronađeno nekoliko kubika komunalnog otpada i strvina. * I

Jama pod Vlakom

Jama se nalazi u blizini zaseoka Donji Božići na području Unešića. Blizu nje prolazi put pa ne čudi da u jami ima otpada, no na sreću radi se o malim količinama. I

Špilja u Potomju

Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Potomja. Radi se o vrlo aktivnom deponiju u koji je dosad bačeno na desetine kubika komunalnog otpada – cijela dvorana ispunjena je kućanskim otpadom. I

Špilja u Bilopolju 2

Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Bilopolja, a u njoj su pronađene manje količine komunalnog otpada. I