Onečišćeni speleološki objekti


Lovočuvareva jama

Jama se nalazi istočno od Umaga u šumarku gdje je nekada bilo ilegalno odlagalište građevinskog otpada. Mještani, kako bi izbjegli mogućnost upada kroz teško uočljiv otvor, postavili su na isti veliki kameni blok te nekoliko raznovrsnih ... I

Puževa jama

Jama se nalazi u okolici istarskog Novigrada. U njoj se nalaze manje količine plastičnog otpada poput špage za vezivanje voćaka, zamke za glodavce i patrone sačmarice. Dio otpada je pokupljen od strane speleologa prilikom lociranja jame. I

Rupačre (sinonim: Rupčage)

Jama se nalazi neposredno uz cestu Višnjan – Poreč. Već desetljećima se koristi kao odlagalište komunalnog i klaoničkog otpada, a na ulazu je postojala zabetonirana ploča sa šahtom kroz koji se ubacivao otpad. Ploča je danas puknuta te ... I

Rudnici kod Loborike

Napušteni kompleks rudnika kvarcnog pijeska kraj Loborike statički nije u najboljem stanju te se diljem šume redovito urušavaju / otvaraju novi otvori. Lokalni mještani te stanovnici Pule redovito dovoze i odlažu raznovrsni otpad u te otvore. ... I

Jama Palovac

Radi se o deponiju komunalnog otpada koji se nalazi neposredno uz zapadni dio grada Višnjana, a prema procjeni grada, na ovoj lokaciji nalazilo se oko 650 m3 otpada. U listopadu 2018. Općina je raspisala postupak jednostavne nabave za sanaciju ... I

Ponor Vinela

Ponor se nalazi u okolici Buja kod zaseoka Vinela. Tijekom obilaska terena u prosincu 2020. godine, na ulaznom dijelu ponora uočene su odbačene vreće s ”friškim” kućanskim otpadom. Pregledom grotla, na rubovima se uočavaju manje ... I

Jama Valtura

Jama se nalazi na jugu Istre u okolici Ližnjana. Lokalni stočar već desetljećima koristi jamu kao odlagalište uginulih ovaca. U jami se nalazi i veća količina komunalnog i građevinskog otpada (pločice i sl.). Pošto se jama nalazi u blizini ... I

Jama kod Pinezići

Jama se nalazi uz poljski put koji je udaljen svega 20 metara od glavne ceste Pinezići-Vodnjan. U jami se nalazi neutvrđena količina raznog otpada. Uz rub otvora jame vide se tragovi recentnog bacanja komunalnog i građevinskog otpada. U objektu ... I

Beneton

Jama se nalazi u šumarku sjevernije od istarskog Novigrada. U jami se nalaze manje količine poljoprivrednog otpada (gume za navodnjavanje, špage i sl.) te ”ostaci” kolinja. Tijekom ljetnih mjeseci u jami je zabilježeno pomanjkanje kisika! I

Golubinka (selo Radovani)

Otvor se nalazi neposredno uz cestu koja spaja istarska sela Badernu i Vižinadu. U jami je zabilježena poveća količina komunalnog otpada, lešina životinja, te otpada iz „automehaničarske“ radionice. Tijekom istraživanja jame u travnju 2021. ... I

Faremo

Jama se nalazi na križanju, sada već zapuštenih poljskih puteva južno od naselja Kremenje. U jami se nalazi raznovrsni komunalni otpad koji je procijenjen na 2 kubika materijala. Sav otpad je starijeg podrijetla. Na otvoru jame, koji se nalazi ... I

Anžička

Špilja se nalazi nadomak makadamske ceste kojom se koriste stanovnici sela Anžići i lokalni poljoprivrednici. U špilju je ubačeno nekoliko većih „namotaja“ zahrđane metalne žice koja se inače koristi u vinogradarstvu te skoro ne zamjetna ... I

Kašetuša

Jama se nalazi na području Crnog grada kod Umaga. Njen ulaz je trenutno zagrađen armaturnom mrežom, te su pristupni putevi obrasli šumom. U jami se nalazi nekoliko desetaka plastičnih kašeta za piće i porazbijana staklena ambalaža te manje ... I

Bujarići (sinonim: Kokova jama)

Jama se nalazi u šumarku između dvije velike njive, odmah uz napušteni zaseok Bujarići na području Općine Višnjan. Jama ima 2 ulazna otvora na različitim visinama. Kroz najviši otvor, zbog lake pristupačnosti odmah nadomak njive, ubacivano je ... I

Piričevica

Jama se nalazi u istarskog Višnjana uz šumu, odmah do neodržavanog pašnjaka. Pristup jami je vrlo lagan, čak i traktorom, a otvor je relativno velik te lako dostupan. Dno jame ulazne okomice, na 30 metara dubine je prekriveno većom količinom ... I