Onečišćeni speleološki objekti


Djetlić

Jama se nalazi nedaleko od ceste kod Sertić poljane kod Rakovice. Nakon pukotinskog ulaza slijedi 17 m duboka ulazna vertikala koja vodi do kosine na dnu gdje je veća količina komunalnog otpada (barem tri kubika) – teško je procijeniti ... I

Ozidana špilja

Špilja se nalazi u okolici grada Rijeke, odmah uz rub “petrolejske” ceste na putu od naselja Lokvi prema Grohovu ispod Velog vrha. U objektu se nalazi manja količina otpada (oko 1 kubik), uglavnom je kućanski otpad: limenke, ... I

Tečajska prvomajska

Jama se nalazi u zaleđu Kastva, uz cestu neposredno u selu Mučići. manji ulaz se nastavlja vertikalom do dvorane koja završava zarušenjem. U objektu se (većinom na dnu vertikale) nalazi oko 4 kubika otpada, uglavnom kućanski stariji otpad ... I

Izvor Omble

Izvor Ombla je izvor Rijeke dubrovačke i nalazi se sjeverozapadno i oko 5 kilometara od Dubrovnika, u mjestu Komolac, podno stijene poznatije kao Golubov kamen. Izvor Omble dio je sustava Vilina špilja-Ombla. Sastoji se od potopljenih i suhih ... I

Jama kod Jurjevog laza

Jama se nalazi u Gorskom kotaru u okolici Čabra, 20 metara od ceste Crni Lug-Gerovo. Ulazna vertikala duboka je 15 metara, a jama se nastavlja no zbog smeća nije istražena do kraja. Na površini se vidi komunalni otpad, plastične kante, crkotine, ... I

Prodanjuša jama

Jama se nalazi usred otoka Hvara kod zaseoka Postranje. Nije speleološki istražena, ali je zato već uništena – u nju je bačeno najmanje deset kubika svježeg otpada. Nažalost, otpad izgleda svježe. I

Velika jama

Jama se nalazi u istarskoj općini Bale, uz cestu Bale – Barbariga. Na ulazu je vidljiv stariji otpad kojeg je već prekrila vegetacija – frižideri, akumulatori, vreće sa sitnim otpadom. U jami i oko nje ima oko deset kubika bačenog ... I

Jama na Mratinu

Jama na Mratinu je jednostavan speleološki objekt koji se nalazi na otoku Korčuli. Nakon ulazne vertikale dubine 5 m slijedi kosi kanal širine 2 m duljine 7 m. Moguće je da se radi i o većem speleološkom objektu ali kako je u potpunosti zatrpan ... I

Jama kod pećine Laz

Jama se nalazi u zaleđu Kastva na području Breze. Ulaz je pokraj makadama i šumskog putića koji se spušta prema vrtači. Već s ulaza je vidljiva veća količina krupnog otpada koje je prekriveno biljnim materijalom i s nekoliko trupaca. Nastavak ... I

Kujina jama

Jama se nalazi kod Generalskog stola, neposredno uz rijeku Mrežnicu. Kujina jama je jednostavni speleološki objekt jednog horizontalnog kanala duljine 18 m dubine 9 m. Da bi se spustilo u špiljski kanal potrebno se spustiti 4 m uz pomoć ... I

Medvidovića golubinka

Jama se nalazi sjeverno od Imotskog u blizini sela Medvidovići i ucrtana je na topografske karte. Duboka je oko 40 metara, a na dnu je 10 kubika raznoga otpada (dijelovi karoserija tri automobila, plastična ambalaža, strvine…). I

Golubinčina

Jama se nalazi južno od Zagvozda. Procijenjena dubina je oko 25 metara no u jamu se još nitko nije spustio da ju istraži jer se u nju ubacuje klaonički otpad. Oko ulaza širi se smrad trulog mesa pa su ga ljudi prekrili komadom lima… pametno. I

Popova jama (selo: Komaji)

Jama se nalazi uz makadam u Konavlima, oko 200 metara od kuća u selu Komaji. Lako je pristupačna, a ulaz je na ravnom te je idealan za seosko odlagalište. Ulazne dimenzije otvora su 2 x 1 metar. Dubina iznad ulaza je 3,5 metra, a izmjerena ... I

Jamica sa smećem kod Knezgrada

Jama se nalazi sjeverno od naselja Lovranska draga (u blizini Lovrana), unutar Parka prirode Učka na lokalitetu Knezgrad. Na dnu je otpad u vrećama – lako moguće organsko, tj. strvine. I

Jama pokraj sjevernog portala tunela Čepić polje – Plominski zaljev

Jama se nalazi uz samu makadamsku cestu koja vodi od sela Kožljak prema sjevernom portalu tunela Čepić polje – Plominski zaljev. Ulaz je velikih dimenzija 10 x 5 m, a s ruba je vidljiva velika količina krupnog i komunalnog otpada koje se ... I