Onečišćeni speleološki objekti


Jama Spas kraljica

Jama se nalazi oko 1km JI od zaseoka Verovići na samom rubu kanjona rijeke Krke. Jama je jednostavnog pukotinskog tipa smjera Z-I. Iz nacrta je vidljivo da je ulazna vertikala dubine 14m dok se dno blago spušta od istočnog prema zapadnom dijelu ... I

Pavušina jama

Jama se nalazi kod zaseoka Milići u okolici Zagvozda. Ovaj jednostavni “bunar” na dnu krije oko 3 kubika raznovrsnog komunalnog otpada. * I

Jama više Lazarove glave

Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. U objektu je većinom krupni komunalni otpad, tj. tri velike kamionske/traktorske gume. Uz to u jami je i nešto plastičnog otpada (kante, vrećice) i ostatci ... I

Marino duboko

Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. Radi se o sitnom komunalnom otpadu, kantama, kanisterima i vrećicama otpada. Najveći vidljivi komad je žuto-narančasti tepih u fazi raspadanja. Sloj otpada ... I

Biškina golubinka

Jama se nalazi na području Lovreća u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a lokaciju je prijavio odgovoran građanin. Ulaz je slabije vidljiv jer je zatrpan starim prozorima, no jama je ucrtana je na sve topografske karte. I

Prkačinska jama (sinonim: Antrax)

Jama se nalazi u šumi par kilometara sjeverozapadno od Kastva, u blizini zaseoka Brajani. Ulaz je uz šumski put, relativno malenih dimenzija koji se odmah širi u vertikalu od 21 m, a vjerojatno je nastao urušavanjem stropa što je vidljivo po ... I

Jama kod Vojkovića

Jama se nalazi u splitskom zaleđu u području Dicma. Pri arheološkom rekognosciranju uočeno je da je objekt onečišćen otpadom. Uglavnom su ubačeni odjeća i velike plastične vreće ispunjene otpadom, a s obzirom da je otpad pomiješan s lišćem i ... I

Jama ispod Bebića

Jama se nalazi u zaleđu Splita u selu Bebići kod Gornjeg Muća. Zasad nije do kraja speleološki istražena – poznato je da je dubine oko 15 metara, a u njoj je stara strvina krave, nešto plastike i kanti. I

Odronska jama

Jama je u okolici sela Radočaji kod Generalskog stola. Ulaz u jamu je vrlo opasan zbog urušavanja zemlje, a na dnu se nalazi komunalni otpad. I

Žarina jama

Jama se nalazi u općini Barilović, u blizini sela mala kosa. Nakon ulazne kosine dolazi se u dvoranu u kojoj ima bačenog starijeg komunalnog otpada. I

Mekotica (sinonim: Najlonska)

Jama se nalazi u okolici Bosiljeva. Prolaz u dublje dijelove jame potpuno je zatrpan bačenim komunalnim otpadom kojeg pomalo prekriva lišće. I

Djetlić

Jama se nalazi nedaleko od ceste kod Sertić poljane kod Rakovice. Nakon pukotinskog ulaza slijedi 17 m duboka ulazna vertikala koja vodi do kosine na dnu gdje je veća količina komunalnog otpada (barem tri kubika) – teško je procijeniti ... I

Ozidana špilja

Špilja se nalazi u okolici grada Rijeke, odmah uz rub “petrolejske” ceste na putu od naselja Lokvi prema Grohovu ispod Velog vrha. U objektu se nalazi manja količina otpada (oko 1 kubik), uglavnom je kućanski otpad: limenke, ... I

Tečajska prvomajska

Jama se nalazi u zaleđu Kastva, uz cestu neposredno u selu Mučići. manji ulaz se nastavlja vertikalom do dvorane koja završava zarušenjem. U objektu se (većinom na dnu vertikale) nalazi oko 2 kubika otpada, uglavnom kućanski stariji otpad ... I

Izvor Omble

Izvor Ombla je izvor Rijeke dubrovačke i nalazi se sjeverozapadno i oko 5 kilometara od Dubrovnika, u mjestu Komolac, podno stijene poznatije kao Golubov kamen. Izvor Omble dio je sustava Vilina špilja-Ombla. Sastoji se od potopljenih i suhih ... I