Onečišćeni speleološki objekti


Jama po narudžbi

Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti ... I

Golubinja jama (sinonim: Jama Pik)

Nalazi se u zaleđu Opatije. U jamu je davno ubacivan otpad (podatak iz 1963.) i strvine a jama je i dalje onečišćena 2001. godine kada je ponovo posjećena. Stari otpad gotovo sigurno i dalje trune u jami… * I

Vantova jama (sinonim: Jama pod malom glavicom)

Jama se nalazi u blizini današnje trase autoputa za Split u blizini mjesta Dražići (Sitno). Radi lakog pristupa koristi(la) se kao divlji deponij. I

Jama na Poklonu

Jama se nalazi u blizini planinarskog doma na Poklonu (Učka) koji je danas pristupačan asfaltiranom cestom. U prošlosti je služila kao divlje odlagalište otpada za sami planinarski dom, vjerojatno zbog toga što nije bio organiziran odvoz ... I

Jama na Kolištini

Jama se nalazi vrlo blizu autoputa za Split u području Prgometa. Ranije se koristila kao ilegalno smetlište, no danas je ulaz u jamu otežan. Naime radi prolaska ceste i izvedenih građevinskih radova na ulazu u jamu postavljena je kanalizacijska ... I

Danina jama

Jama se nalazi u selu Kosanovići uz privatne kuće, a koristi se kao septička jama. Ulaz je nekad bio dimenzija 1 x 1 metar, a danas je on zatvoren kamenim blokovima da bi spriječio upadanje stoke. Možemo samo konstatirati smrt rupe. I

Lovrečina

Ova mala špiljica se nalazi neposredno uz cestu Postira-Pučišća. Na tlu je ostavljeno/bačeno raznog krupnog otpada (oko 10 kubika) koji je vrlo lako ukloniti i odvesti na odlagalište otpada! I

Jama kod šumarije Gomirje

U jamu se baca komunalni otpad jer se nalazi u blizini kolnog puta od sela Gomirje. I

Jama Boka

Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. I

Jama na Jasenovom brdu (sinonim: Jama na Jesenovom brdu)

Jama se nalazi u na otoku Braču, na Jasenovom brdu iznad Pučišća. Služi i služila je kao strvinište lokalnom stanovništvu. U objektu je 2016. detektirana smanjena količina kisika te prisutnost plina amonijaka i metana. Jama je kontaminirana ... I

Srimuš

Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom. I

Jama kod škole II

Jama se nalazi u Žminju u blizini škole. Nažalost, u prošlosti je služila kao ilegalni deponij otpada, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. I

Jama na Čelu

Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada. I

Jama kod Rašpora (sinonimi: Žankana jama, Abisso Bertorelli)

Jama se nalazi neposredno uz asfaltiranu cestu u blizini sela Rašpor (Lupoglav). Zbog zaštite od ilegalnog odlaganja otpada, oko ulazne vrtače je postavljena ograda, no otpada još uvijek ima i oko ulaza i u dubljim dijelovima jame. U vrijeme ... I

Jama u Biloj njivi

Jama se nalazi na Braču u blizini sela Dračevice. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Navike je teško iskorijeniti. I