Onečišćeni speleološki objekti


Jamina pod Piskom

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini Oštrca. Jama se nalazi u boku vrtače i gotovo do polovice je zapunjena tlom i otpadom. U jamu poniru vode koje su trasirane na izvor Obrv, a objekt je zaštićen i kao ... I

Ponor Gotovž

Ovo je dubok i vrlo dobro poznat ponor potoka Ričine u mjestu Klana koji je još 1969. godine proglašen geomorfološkim spomenikom prirode. Nažalost, na ulazu u ponor ima puno otpada, a u ponor otječe kanalizacija iz cijele Klanske doline iako su ... I

Jama na Prigatorju

Jama se nalazi na Braču, u sjeveroistočno od mjesta Gronji Humac. 1950-ih se koristila kao strvinište, a potrebno je provjeriti njeno današnje stanje. I

Bezdana u Novom selu

Nalazi se neposredno u Novom Selu, južno od grada Slunja. Više kubika raznog komunalnog otpada ubačeno je kroz relativno uzak otvor: ulazna vertikala je kratka i uska, a njome se dolazi do dvorane u nižim dijelovima gdje se prostor značajnije ... I

Rakićka

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, kod Radatovića, zaselak Pilatovci. U jamu se ubacuje otpad, a postoji i raniji podatak (1989.) o strvinama pod ulazom. U jami su pronađeni i ulomci keramike pa bi mogla biti ... I

Pećina Usovište

Ova mala špilja je puna otpada jer se nalazi neposredno ispod ceste od Gomirja prema zaseoku Kosanovići. Prevladava komunalni otpad, no pronađena je i svježa lešina ovce pred ulazom i malo kostiju u samoj špilji. I

Šišina jama

Jama se nalazi duboko u šumi Sjevernog Velebita (unutar Parka prirode), no nažalost su u nju 1970-tih ubacivane strvine jer je u neposrednoj blizini kolni put. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. I

Jama Cepinka

Ova jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini sela Sošice. U jamu se baca komunalni otpad. I

Jama na Puharovom

Jama se nalazi uz državnu cestu D8 od Rijeke prema graničnom prijelazu za Sloveniju. Komunalni otpad i životinjske strvine su ubačeni na ulaznom dijelu jame. I

Jama u Vukelićima

Jama se nalazi u Selu Vukelići u blizini Krasnog, unutar Parka Prirode Velebit. U nju se desetljećima se baca razni komunalni i krupni otpad! Nalazi se neposredno uz asfaltiranu cestu pa je i područje oko ulaza onečišćeno sitnim i krupnim otpadom. I

Jama uz cestu (grad Delnice)

Jama se nalazi u šumi uz sjeverni kraj Delnica, a u njoj su pronađeni bačeni komunalni otpad i strvine, a 2004. godine je u nju u ekološkom incidentu iscurilo gorivo. 2016. godine jama je ponovo posjećena i pronađene su nove količine otpada. ... I

Marasovica

Nalazi se u široj okolici Rijeke. U prošlosti su seljaci u jamu bacali pilovinu. Podatak je star preko 50 godina (čak iz 1960.) pa je potrebno utvrditi današnje stanje u jami. I

Jama po narudžbi

Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti ... I

Golubinja jama (sinonim: Jama Pik)

Nalazi se u zaleđu Opatije. U jamu je davno ubacivan otpad (podatak iz 1963.) i strvine a jama je i dalje onečišćena 2001. godine kada je ponovo posjećena. Stari otpad gotovo sigurno i dalje trune u jami… * I

Vantova jama (sinonim: Jama pod malom glavicom)

Jama se nalazi u blizini današnje trase autoputa za Split u blizini mjesta Dražići (Sitno). Radi lakog pristupa koristi(la) se kao divlji deponij. I