Onečišćeni speleološki objekti


Jama kod šumarije Gomirje

U jamu se baca komunalni otpad jer se nalazi u blizini kolnog puta od sela Gomirje. I

Jama Boka

Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. I

Jama na Jasenovom brdu (sinonim: Jama na Jesenovom brdu)

Jama se nalazi u na otoku Braču, na Jasenovom brdu iznad Pučišća. Služi i služila je kao strvinište lokalnom stanovništvu. U objektu je 2016. detektirana smanjena količina kisika te prisutnost plina amonijaka i metana. Jama je kontaminirana ... I

Srimuš

Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom. I

Jama kod škole II

Jama se nalazi u Žminju u blizini škole. Nažalost, u prošlosti je služila kao ilegalni deponij otpada, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. I

Jama na Čelu

Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada. I

Jama kod Rašpora (sinonimi: Žankana jama, Abisso Bertorelli)

Jama se nalazi neposredno uz asfaltiranu cestu u blizini sela Rašpor (Lupoglav). Zbog zaštite od ilegalnog odlaganja otpada, oko ulazne vrtače je postavljena ograda, no otpada još uvijek ima i oko ulaza i u dubljim dijelovima jame. U vrijeme ... I

Jama u Biloj njivi

Jama se nalazi na Braču u blizini sela Dračevice. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Navike je teško iskorijeniti. I

Jama povrh Runtela

Jama se nalazi u suhozidima u okolici Punta na Krku. U prošlosti su seljaci u jamu bacali otpad no potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. I

Jama u Maloj gori

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, zapadno od Samobora, na cesti između Budinjaka i Gornje Vasi. Zbog lakog pristupa je zatrpana komunalnim otpadom. I

Oštrinova jama

Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti). I

Jama uz cestu na Sitavi

Jama je u okolici sela Postrana (Korčula) neposredno uz put. U nju je ubačen razni komunalni otpad, a od 2004. godine postoji i podatak o svježem organskom otpadu. I

Prezdan

Jama se otvorila južno od Grobnika 1898. godine za vrijeme poplave. U nju su 70-tih godina ubacivane životinjske strvine, no trebalo bi utvrditi današnje stanje onečišćenosti. I

Slišna jama

Ova izrazito duboka Bračka jama nalazi se južno od sela Pražnica. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. I

Jama Nežnica

Jama se nalazi sjeverno od Klane, između sela Studena i Marčelji, u području brda Nežnica. S obzirom na to da se nalazi u blizini ceste, ne začuđuje da je puna otpada. Prevladava građevinski i komunalni otpad – lagani pristup olakšava ... I