Jama se nalazi uz šumski put prema Dević brdu, južno od mjesta Gornji Furjan (Slunj). Iako u neposrednoj blizini nema ljudskih naselja, na dnu ove jame također ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 107 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova mala i jednostavna jamica nalazi se u općini Matulji u blizini Lipe, vrlo blizu granice sa Slovenijom. U njoj ima tek nešto manjih količina otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špilja nalazi se u općini Rakovica, uz cestu u jednom od zaseoka u Selištu Drežničkom. Iznad špilje, oko nje i u špilju baca se komunalni otpad koji je novijeg datuma (vjerojatno bačen u poslijeratnom razdoblju). Otpad su 2019. očistili djelatnici Javne ustanove Baračeve špilje! Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 6,4 m

Dubina: 0,2 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi u blizini Grabovače (Karlovac, Rakovica) na području kampirališta Korita. U njoj ima manja količina bačenog otpada koji nije problem počistiti. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 38,5 m

Dubina: 10,7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi oko kilometar zapadno od Novog Sela Žumberačkog (Samobor) na šumovitom platou ispod kojeg prolazi cesta. U jami su pronađene životinjske strvine. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Peručkog jezera, ucrtana je na karti i poznata lokalnom stanovništvu. Lako je pristupačna jer u njenoj blizini postoje makadmski putovi pa se i u nju baca komunalni otpad. Značajno je da se u neposrednoj blizini jame nalazi nekoliko bunara pa i ovdje najvjerojatnije imamo dobro poznati scenarij da lokalno stanovništvo iz neznanja zagađuje izvore vode koje i sami ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50,4 m

Dubina: 39 m

Status: Onečišćeno


Spilja se nalazi sjeverno od Dubrave Samoborske (Samobor) uz asfaltiranu cestu u blizini groblja. Zbog blizine prometnice, na njenom ulazu i u špilju se baca krupni i građevinski otpad pa je djelomično zatrpana. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje na Velikom Lomniku kod Planinarske kuće Sv. Bernard. Oko ulaza je postavljena bodljikava žica da bi se spriječilo nenamjerno upadanje ljudi i životinja u podzemlje. Mali ulazni dio se nakon desetak metara širi u dvoranu u kojoj uz balvane i biološki materijal baca i komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u bakarskom zaleđu (Rijeka) uz makadam koji vodi prema Kamenjaku. Na dnu ulazne vertikale s većim otvorom nalaze se bačeni životinjski otpaci (zaudaraju, pa se speleolozi nisu spustili do dna), kosti i plastični otpad (vrećice, predmeti i sl.). Po starijim kostima može se zaključiti da netko jamu već dulje vrijeme koristi kao divlje odlagalište. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 80 m

Dubina: 46 m

Status: Onečišćeno


Ova (bivša) jama nalazi se u blizini Potoka Musulinskog kod Ogulina. Ima veliki otvor koji je do vrha zatrpan s više desetaka kubika otpada, pretežno komunalnog. Čini se da se nedavno otpad zapalio, a zajedno s njim i neka okolna stabla. Količinu otpada i stvarnu dubinu jame nije moguće procijeniti jer je gotovo cijelo “dno” prekriveno, no radi se o jami jer se uz jedan njen rub ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na otoku Kornatu (unutar Nacionalnog parka Kornati) kod uvale Zakrče oko dvadeset metara od obale i osamdeset metara od jedine kuće na tom dijelu uvale. Mali ulaz je prekriven kamenom, a nastavlja se vertikalom od 5 m i dvoranom od 2 x 3 m. Na dnu dvorane se nalazi kršje većih dimenzija i oko 1.5 kubik otpada. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz cestu u selu Banja kod Opuzena, na samoj obali rijeke Neretve. Objekt ima jamski ulaz koji je zaštićen žičanom mrežom, a u vertikalnom dijelu mještani su postavili ljestve. Nastavlja se kao špilja koja je bogata je sigama, a na tlu su kamenje, glina i sigovina. Ispod ulaza ima oko kubik komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 26 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u selu Rogotin, na ušću rijeke Neretve. Ucrtana je u topografsku kartu i poznata lokalnom stanovništvu. U njoj ima oko pola kubika komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini sela Rogotin na samom ušću rijeke Neretve. Nakon ulazne vertikale od 11 metara dolazi se do vode, međutim za uron i nastavak istraživanja je potrebno proširivati prolaz i očistiti otpad (ima oko 1,5 kubika materijala različitog porijekla). Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u blizini Žute lokve (Brinje) ispod makadamskog put na Vasiljevom brdu. Ucrtana je na topografsku kartu, a očito je dobro poznata i loklanom stanovništvu. S makadama se komunalni otpad baca u vrtaču, tako da je sreća u nesreći da je većina otpada blizu ulaza, no dio materijala završio je dublje u objektu. Na toj strmoj ulaznoj kosini ima dosta stakla tako da je potreban oprez ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 28 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno