Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti). Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 170 m

Dubina: 50 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u suhozidima u okolici Punta na Krku. U prošlosti su seljaci u jamu bacali otpad no potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi neposredno uz asfaltiranu cestu u blizini sela Rašpor (Lupoglav). Zbog zaštite od ilegalnog odlaganja otpada, oko ulazne vrtače je postavljena ograda, no otpada još uvijek ima i oko ulaza i u dubljim dijelovima jame. U vrijeme obilnijih oborina u jamu ponire veća količina vode, koja raznosi otpad u dublje i udaljenije podzemne kanale. Dublji dijelovi jame su gotovo sigurno ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 5400 m

Dubina: 346 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Žminju u blizini škole. Nažalost, u prošlosti je služila kao ilegalni deponij otpada, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 62 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u na otoku Braču, na Jasenovom brdu iznad Pučišća. Služi i služila je kao strvinište lokalnom stanovništvu. U objektu je 2016. detektirana smanjena količina kisika te prisutnost plina amonijaka i metana. Jama je kontaminirana većom količinom otpada životinjskog porijekla kao i vrlo velikom količinom ptičjeg izmeta. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 27 m

Dubina: 55 m

Status: Onečišćeno


U jamu se baca komunalni otpad jer se nalazi u blizini kolnog puta od sela Gomirje. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u selu Kosanovići uz privatne kuće, a koristi se kao septička jama. Ulaz je nekad bio dimenzija 1 x 1 metar, a danas je on zatvoren kamenim blokovima da bi spriječio upadanje stoke. Možemo samo konstatirati smrt rupe. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini planinarskog doma na Poklonu (Učka) koji je danas pristupačan asfaltiranom cestom. U prošlosti je služila kao divlje odlagalište otpada za sami planinarski dom, vjerojatno zbog toga što nije bio organiziran odvoz komunalnog otpada. Godine 2007. je u jami stanje mnogo bolje – glavnine smeća više nema, osim nešto malo plastičnih kanti i žica te komada betona. Jama ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 18 m

Dubina: 36 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se u zaleđu Opatije. U jamu je davno ubacivan otpad (podatak iz 1963.) i strvine a jama je i dalje onečišćena 2001. godine kada je ponovo posjećena. Stari otpad gotovo sigurno i dalje trune u jami… * Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 34,4 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se u široj okolici Rijeke. U prošlosti su seljaci u jamu bacali pilovinu. Podatak je star preko 50 godina (čak iz 1960.) pa je potrebno utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz državnu cestu D8 od Rijeke prema graničnom prijelazu za Sloveniju. Komunalni otpad i životinjske strvine su ubačeni na ulaznom dijelu jame. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 364 m

Dubina: 95 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špilja je puna otpada jer se nalazi neposredno ispod ceste od Gomirja prema zaseoku Kosanovići. Prevladava komunalni otpad, no pronađena je i svježa lešina ovce pred ulazom i malo kostiju u samoj špilji. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 12 m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Ova jama nalazi se južno os sela Semići (sjeverno od Lupoglava) unutar Parka prirode Učka. Presudila joj je blizina ljudskih naselja i kolnog puta – na njenom dnu ima bačenih strvina i komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Istarska županija (karta)

Duljina: 1.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od zaseoka Minge na području drniških Sedramića. Ulaz je u blizini makadamskog puta, sakriven između stijena. Srećom, ulaz je manjih dimenzija pa vjerojatno i zbog toga jama nije teško onečišćena bačenim otpadom. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska županija (karta)

Duljina: 0.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini vrha Poklon u zaleđu Opatije, nedaleko od asfaltirane ceste (iznad tunela Učka). Objekt ima veliki ulaz i lako je dostupan pa je zatrpan velikim količinama komunalnog i krupnog otpada (auto olupina). Značajno je i da se nalazi u vodozaštitnoj zoni pa je zato svojedobno oko ulaza postavljena zaštitna žičana ograda. Ljudi su s vremenom ogradu potrgali i danas postoji ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska županija (karta)

Duljina: 10 m

Status: Onečišćeno