Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 7 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špiljica se nalazi neposredno uz cestu Postira-Pučišća. Na tlu je ostavljeno/bačeno raznog krupnog otpada (oko 10 kubika) koji je vrlo lako ukloniti i odvesti na odlagalište otpada! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi vrlo blizu autoputa za Split u području Prgometa. Ranije se koristila kao ilegalno smetlište, no danas je ulaz u jamu otežan. Naime radi prolaska ceste i izvedenih građevinskih radova na ulazu u jamu postavljena je kanalizacijska cijev koja služi kao (posredan) umjetni ulaz u jamu!! * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50 m

Dubina: 129 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini današnje trase autoputa za Split u blizini mjesta Dražići (Sitno). Radi lakog pristupa koristi(la) se kao divlji deponij. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 45 m

Dubina: 76 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Selu Vukelići u blizini Krasnog, unutar Parka Prirode Velebit. U nju se desetljećima se baca razni komunalni i krupni otpad! Nalazi se neposredno uz asfaltiranu cestu pa je i područje oko ulaza onečišćeno sitnim i krupnim otpadom. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi duboko u šumi Sjevernog Velebita (unutar Parka prirode), no nažalost su u nju 1970-tih ubacivane strvine jer je u neposrednoj blizini kolni put. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se neposredno u Novom Selu, južno od grada Slunja. Više kubika raznog komunalnog otpada ubačeno je kroz relativno uzak otvor: ulazna vertikala je kratka i uska, a njome se dolazi do dvorane u nižim dijelovima gdje se prostor značajnije širi, a i zatrpan je bačenim otpadom. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 47 m

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno


Ovo je dubok i vrlo dobro poznat ponor potoka Ričine u mjestu Klana koji je još 1969. godine proglašen geomorfološkim spomenikom prirode. Nažalost, na ulazu u ponor ima puno otpada, a u ponor otječe kanalizacija iz cijele Klanske doline iako su do ponora postavljene ploče s uputama od turističke zajednice! Pred ulazom je doduše postavljen pročistač vode, ali u ponor i dalje otječe smrdljiva ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 420 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od Klane, između sela Studena i Marčelji, u području brda Nežnica. S obzirom na to da se nalazi u blizini ceste, ne začuđuje da je puna otpada. Prevladava građevinski i komunalni otpad – lagani pristup olakšava istovar za poduzetne ljude. * Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 52 m

Dubina: 30 m

Status: Onečišćeno


Jama se otvorila južno od Grobnika 1898. godine za vrijeme poplave. U nju su 70-tih godina ubacivane životinjske strvine, no trebalo bi utvrditi današnje stanje onečišćenosti. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 26 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti). Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 170 m

Dubina: 50 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u suhozidima u okolici Punta na Krku. U prošlosti su seljaci u jamu bacali otpad no potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno