Jama se nalazi na području Šestanovca, uz asfaltiranu cestu od sela Grabovca prema zaseoku Bacistići. Vec na kraju prve vertikale (na dubini od 8 m) se na polici uočava dosta kućanskog otpada (plastične vrećice, papirnata ambalaža, razbijeno staklo i sl.). Na kraju druge vertikale (duljine 10 m) polica je zatrpana limenkama, dječjim igračkama, obućom i plastičnim vrećicama. Lijevo od prve ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi pored ceste Makarska-Vrgorac u zaseoku Miočevići. Već na ulazu se osjeća snažan smrad jer se u jami nalazi užasno puno komunalnog i nešto klaoničkog otpada. Između ostalog, pronađena je i markica uzgajivača s uha životinje. Pogledajte i video koji su članovi SO Biokovo snimili u jami! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Općini Brod Moravice, na maklenskim njivama. Iako je udaljena stotinjak metara od asfaltirane ceste za selo Maklen, dobro je poznata lokalnom stanovništvu. Od ulaza u jamu do njenog dna nailazi se na veće količine komunalnog otpada, a u vertikali prije dna uglavljena je i plovica karoserije fiće! * Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 44 m

Dubina: 40,7 m

Status: Onečišćeno


Radi se o špilji nedaleko Slunja u selu Matešići. Špilja ima dva ulaza kroz koja teče vodeni tok, a spaja spomenuto selo s izletištem na obali rijeke Korane. Na jednom od ulaza s koranske strane ima komunalnog otpada, i dijelova auto olupina. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 1246 m

Dubina: 24 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini istarskog mjesta Pićana kod zaseoka Floričići. Ima vrlo mali ulaz pa ne čudi da dosad nije speleološki istražena, ali lokalnom je stanovništvu poznata. Na dnu ulaznog dijela vidljive su vrećice bačenog otpada, a prema tvrdnjama stanovništva – u jamu se bacaju i lešine manjih uginulih životinja… Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: ~7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Žugaj južno od Labina. Ima dva ulaza koja su okružena niskim raslinjem. Dno jame prekriveno je komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama na Rive nalazi se južno od Labina između naselja Boljevići i Gornji Rabac, a oko njenog ulaza je gusta vegetacija pa je pristup otežan. Srećom na dnu jame je s kamenim kršjem pomiješana nevelika količina ubačenog otpada. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 30 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Ponor Sušik nalazi se na Drežničkom polju na području grada Ogulina. U mokrom dijelu godine je vrlo hidrološki aktivan, a dio njegovih kanala potpuno je potopljen. U špilji je iz godine u godinu dokumentirana veća populacija zaštićenih riječnih rakova. Dio rakova ove godine premješten je iz malih lokvica u sifon objekta kako ne bi ostali na suhom (za što je iskorištena ladica iz bačenog ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 538 m

Status: Onečišćeno


Objakt se nalazi u blizini istarskog sela Trgetari (Raša), a zanimljivo je da ima špiljski i čak tri manja jamska ulaza. Tlo kanala prekriveno je zemljom, komunalnim otpadom i kamenjem, a stijene su prevučene sigovinom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 48 m

Dubina: 22 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u općini Vrbovsko uz manju lokalnu prometnicu kroz gustu šumu. Objekt je manjih dimenzija, no ima veliki ulazni otvor pa je lako uočljiv i poznat stanovništvu koje u njega baca komunalni otpad i strvine. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 11,7 m

Dubina: 11,7 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u istarskom selu Skitača (Raša), a radi se o špilji s jamskim ulazom koji je zaklonjen gustim raslinjem. Ispod ulaza tlo je prekriveno nabacanim kamenjem i sitnim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 32,6 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Poreča sjeverno od sela Žbadanj. Ulazna vrtača je strma pa je već za silazak u vrtaču potrebno uže. Otvor jame nije velik, a na dnu uaznog dijela je kameni sipar prekriven starim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10,5 m

Dubina: 7,5 m

Status: Onečišćeno


jama se nalazi u središnjoj Istri uz asfaltiranu cestu od Barbana prema Žminju. Ulaz se nalazi u vrtači koja ima oblik izduljene pukotine, a na dnu ulaznog dijela jame zabilježen je komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 34 m

Dubina: 23 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini istarskog Barbana, uz cestu koja spaja zaseok Celiće s Melnicom. Mali ulaz nalazi se u gustoj šumi no otvor je poznat lokalnim ljudima koji u jamu bacaju komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi neposredno uz cestu u selu Sarići na pola puta između Splita i Sinja. Područje je gusto naseljeno pa ne čudi da su kanali u ovoj špilji zatrpani otpadom. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 33 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno